Witam Państwa!

Informujemy Państwa, że efektem działania Ruchu są uruchomione pieniądze zgromadzone na "pomoc dla Stoczni Gdańskiej". Prezes Stowarzyszenia "Solidarni ze Stocznią Gdańską uruchomił pieniądze na wypłacanie zapomóg dla pracowników Stoczni Gdańskiej, występowaliśmy o 1000 zł na osobę. Wypłaty nastąpiły po 500 zł.

Do treści o zapomogę  należy załączyć Zaświadczenie Lekarskie o stanie zdrowia i numer konta oto treść wniosku:

Imię i Nazwisko Data
Adres

Szanowny Pan
Marian Krzaklewski
Prezes Stowarzyszenia "Solidarni ze Stocznią Gdańską"
w Gdańsku


Ja niżej podpisany imienny akcjonariusz Stoczni Gdańskiej /pracownik Stoczni Gdańskiej/ zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie indywidualnie pomocy finansowej z pieniędzy zgromadzonych przez Pańskie Stowarzyszenie na "Pomoc dla Stoczni Gdańskiej".

Prośbę swą motywuję tym, iż podejmujemy działania na rzecz ratowania Stoczni Gdańskiej i potrzebuję 1000 złotych /słownie jeden tysiąc złotych/.
Nadmieniam, że stale się leczę na:
Podpis

Ruch „17sierpnia’80” im. Katarzyny Gardyjas                                                            Gdańsk, dnia 12 maja 2016 r.
siedziba: ul. Doki 1, budynek 131A, 80-863 Gdańsk
adres do korespondencji:
83-110 Tczew, ul. Tetmajera 5A/5


Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent RP


„Troską Pana Prezydenta Andrzeja Dudy jest prawidłowe funkcjonowanie państwa służącego obywatelom” – Andrzej Okomski, 24 marca 2016 r.

Dotyczy: 1. Przywrócenia Stoczni Gdańskiej SA, imiennym akcjonariuszom Stoczni Gdańskiej
i osobom, które swoimi pieniędzmi wsparły ideę ratowania Stoczni Gdańskiej, przed nieuczciwymi Ministrami Rządu: Januszem Lewandowskim, Leszkiem Balcerowiczem i Andrzejem Olechowskim.
2. Zwołania i przeprowadzenia NWZA Stoczni celem wyboru władz spółki.

Najbliższe Terminy:

1. Strajk 17 sierpnia 2015 r. Miejsce krzyża 17 sierpnia 1980, godz. 11.00

2. 15 września 2015 r., 15 rocznica zabójstwa naszych liderów: kpt. ż.w. Bolesława Hutyry, Mariana Moćko i Andrzeja Bugajskiego.

3. 30 września rozprawa za transparent "Nie ma wolności", godz. 13.00 Sąd Rejonowy sala 24.

4. 5 października 2015, godz. 11.00, sala 101 Sąd Okręgowy rozprawa o wydanie akcji i odszkodowania.

5. 31.12.2015 r., zakończenie upadłości Stoczni Gdańskiej SA.

 

Rozprawa sądowa za transparent "Nie ma wolności", 27 lipiec, godz. 13.15 Sąd Rejonowy Gdańsk Południe sala 24.

https://www.youtube.com/watch?t=114&v=GLlZfN6oNqk

Informacja o Różańcu 3 lipca link: http://www.pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=7011#.Va0T0vlm_IU

Informacje o przedawnieniu w sprawie o akcje, link:

https://youtu.be/5FgkXBDHeZI

 

Posiedzenie Sądu 11 maj 2015 r.

 

 

 

 

Gdańsk, 3 maja 2015 roku, ODJĄĆ 35 LAT!

Dzisiaj z okazji 3-go Maja możemy jawnie dawać wyraz naszym uczuciom narodowym, wspomnijmy jednak taki okres, a w którym to święto było zakazane. W dniu 3 maja 1980 r., Tadeusz Szczudłowski pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku upomniał się o wolną i niepodległą Polskę.

 

Tadeusz Szczudłowski i Dariusz Kobzdej przez cały okres uwięzienia, po tym wygłoszonym przez Tadeusza Szczudłowskiego przemówieniu, zostali trzymani w izolatkach, prowadzili protest głodowy.

Przedstawiamy Państwu przedruk tekstu Przemówienia Tadeusza Szczudłowskiego

 Link do zapisu rozprawy 27.04.2015 r. 


Ruch „17sierpnia’80” im. Katarzyny Gardyjas                              

siedziba: ul. Doki 1, budynek 131 A, 80-863 Gdańsk                                    

adres do korespondencji: 83-110 Tczew, ul. Tetmajera 5A/5, tel. 695 506 315

Konto: Bank Millennium 92 1160 2202 0000 0002 6991 1251

           Gdańsk, dnia 19.03.2015 r.

 

     Wezwanie do Samouwłaszczenia Narodu Polskiego na Stoczni Gdańskiej SA.

Wezwanie opieramy na art. 4 Konstytucji, który mówi: „Władza zwierzchnia
w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.” Z uwagi na fakt, że Prezydent, Premier Marszałek Senatu nie reprezentują woli Narodu a oszukują i kryją złodziei przystępujemy do działań, które gwarantuje nam Konstytucja: SAMOUWŁASZCZENIE Narodu Polskiego na Stoczni Gdańskiej SA, jako sposób obrony przed: oszustwem, złodziejstwem, sabotażem, zleceniami zabójstw wydanymi przez władze państwowe, co spowodowało: bezrobocie, nędzę i brak kapitału, dla załóg: PGR-ów, fabryk, stoczni, telewizji, kopali, elektrowni i strategicznych przedsiębiorstw, które przez wrogie przejęcie pozbawiono praw właścicielskich polskiego społeczeństwa. Złodziejstwa względem Polaków, dokonali ministrowie rządów działających w imieniu międzynarodowych interesów, od 31 sierpnia 1980 r., a nie polskich interesów.

W tej chwili jedyną drogą prawną powrotu Stoczni Gdańskiej w upadłości do właścicieli jest zorganizowanie i przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stoczni Gdańskiej, który wyłoni Zarząd i Radę Nadzorczą, którego celem będzie uwłaszczenie, ludzi uczciwych, właścicieli Stoczni Gdańskiej SA.

Wincenty Lutosławski w swojej książce z 1926 r., „Jak Rośnie Dobrobyt?” dokonuje rozróżnienia klasowego, wskazując na klasową różnicę, „to jest różnica między złodziejami
a uczciwymi ludźmi. Do klasy złodziei może należeć robotnik i fabrykant, chłop i szlachcic, biedny i bogaty. Złodziej zawsze chce bez pracy dostać to, co mu się nie należy, gwałtem lub podstępem.”

Podstawą współczesnych dziejów Polski i walki klas, które wskazał Wincenty Lutosławski są następujące fakty:

 1. W 1976 r., do Konstytucji chciano dokonać wpisu, że partia Polska Zjednoczona Partia Robotnicza jest „kierownicą” w państwie. Opór społeczny, przeciwko tak brzmiącemu zapisowi w 1976 r., spowodował, że do Konstytucji wpisano: „Przewodnią siłą społeczeństwa w budowie socjalizmu jest Polska Zjednoczona Partia Robotnicza”. Wpisanie partii PZPR jako „przewodnia siła” stało się podstawą protestów społecznych, gdzie zgłaszano kolizyjność takiego uregulowania prawnego z dwoma zasadami: suwerenności ludu pracującego miast i wsi oraz zasadą równości obywateli wobec prawa. Podjęta próba dokonania wpisu o kierowniczej roli partii PZPR spowodował uaktywnienie sprzeciwu społecznego.

Dowód: Książka „Ruch Wolnych Demokratów 1975-1980, wybór dokumentów, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2003, str. 89-92.

 1. 17 sierpnia 1980 r., Międzyzakładowy Komitet Strajkowy ustanowił 22 postulaty, które dawały podstawę do uzyskania Wolności i Niepodległości Polski. Borusewicz na rozkaz Jacka Kuronia wykreślił samowolnie 22 postulat o wolnych wyborach do Sejmu i Rad Narodowych. Zostało 21 postulatów, nawet pierwszy postulat nie został zrealizowany do dzisiaj, nie doczekaliśmy się Wolnych Związków Zawodowych, niezależnych od partii politycznych i pracodawców. Mamy Niezależne Samorządne Związki Zawodowe, zależne od partii politycznych i pracodawców. Solidarność nawet nie uratowała swojej kolebki, Stoczni Gdańskiej przed likwidacją produkcji w niej statków i wyburzeniem historycznych budynków i urządzeń technicznych.

Dowód: Relacje ze strajku sierpniowego w 1980 r., Tadeusza Szczudłowskiego z „Teki Gdańskie”, Wydawnictwo Stowarzyszenie „Civitas Chrystiana”, Gdańsk 2000.

Film Lesie Woodheda „Strajk. Narodziny Solidarności” 1982.

Lista 21 postulatów.

Porozumienie Gdańskie z 30 sierpnia podpisane 31 sierpnia 1980 r.

 1. Dzięki zgodzie Gwiazdy, Borusewicza i Wałęsy 30 sierpnia 1980 r., na zniewolenie Narodu Polskiego przez wpis do Porozumień Gdańskich, kierowniczej roli partii PZPR i sojuszy międzynarodowych, od tego czasu nie liczy się już Polski interes
  i idea Wolności i Niepodległości Polski, tylko, interes partii PZPR i sojuszy międzynarodowych. Przypomnę Polacy w 1976 r., do Konstytucji nie pozwolili wpisać kierowniczej roli partii PZPR, co było niemożliwe w 1976 stało się możliwe 31 sierpnia 1980 i ten dzień obchodzi się jako powstanie Związku Zawodowego „Solidarność”. Dzisiaj co do zasady, partia Platforma Obywatelska, pełni rolę kierownicy w państwie wsparta sojuszami międzynarodowymi przeciwko społeczności polskiej.
 2. Społeczeństwo polskie przeciwstawiło się rządowi poprzez zorganizowanie
  i przeprowadzenie zbiórek pieniężnych na ratowanie Stoczni, w zmowie
  z ponadnarodowymi decydentami finansowymi, odnośnie jego decyzji o upadłości Stoczni Gdańskiej i sprzedaży, czytaj przejęcia jej majątku przez kolesiów partyjnych za 0 złotych a Skarb Państwa dopłacił 760 milionów złotych i ciągle dopłaca, aby zniszczyć w niej produkcję statków. W oparciu o przeprowadzenie zbiórek pieniężnych na ratowanie Stoczni, które dały możliwość zorganizowania konsorcjum bankowego grupy banków G-12, które chciało wyłożyć na Stocznię Gdańską 160 milionów USD.

Dowód: Decyzja Emila Wąsacza Ministra Skarbu Państwa z dnia 03.06.1998 r.

List Intencyjny i Porozumienie z dnia 28 lipca 1998 r.

Pismo MSP Wąsacza do Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego z dnia 08.09.1998 r., gdzie zapisano: „Zwrócono uwagę, że upływ czasu jeżeli miałby miejsce w przypadku zwarcia układu działa na niekorzyść Stoczni, natomiast opcję sprzedaży uznano za szybszą i mogącą przyczynić do stworzenia największego w Europie holdingu stoczniowego.” Oraz zapis w umowie Akcjonariuszy Stoczni Gdańsk z października 2007 r., pomiędzy ARP a ISD w „§ 4 punkt 1 ISD zobowiązuje się: d) zapewnić kontynuowanie w Stoczni Gdańsk produkcji stoczniowej.”, jedynie 4 lata i to produkcji stoczniowej a nie statków. Zatem widać jednoznacznie, że decydentom zależało na likwidacji produkcji statków w Stoczni Gdańskiej SA a kłamali pisząc o stworzeniu największego holdingu stoczniowego w Europie. Ministerstwo Finansów, za szefa Leszka Balcerowicza, sprzeciwiło się układowi z wierzycielami. Leszka Balcerowicza poznajemy w filmie „Oszołom”, 2005 r., jako osobę odpowiedzialną za aferę FOZZ.

Dowód: Skrót filmu „Oszołom”.

 1. Krzaklewski, jako Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w imieniu NSZZ „Solidarność” zbierał pieniądze na pomoc Stoczni Gdańskiej, 23 maja 2014 r., zadeklarował wsparcie akcjonariuszy Stoczni Gdańskiej, których reprezentuje ­ Ruchu „17sierpnia’80”, pieniędzmi, będącymi w dyspozycji: Stowarzyszenia „Solidarni ze Stocznią Gdańską”, do dnia dzisiejszego nie wywiązał się
  z danego słowa.

Dowód: Pismo Ruchu „17sierpnia’80” do Krzaklewskiego z 23 maja 2014 r.

Świadkowie zdarzenia: Stefania Jendrzejewska, Elżbieta Tomkowska, Mieczysław Kloskowski.

 1. Działanie ministrów przeciwko społeczeństwu polskiemu, które chciało mieć Stocznię Gdańską produkującą statki zobrazowane jest w następujących dowodach:

Dowód: Akt Notarialny Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 26.08.2000 r.

Protokół Walnego Zebrania Stowarzyszenia „ARKA” 13.09.2000 r.

Akt Notarialny Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 16.09.2000 r.

Wypowiedź Dyrektora Wydziału Geodezji w Gdańsku na temat miejsca Walnego Zgromadzenia Stoczni z filmu: „Kapitanowie nie umierają”.

 1. Ludzi uczciwych, właścicieli Stoczni Gdańskiej, których skrzywdzili oszuści
  i złodzieje, każe się oficjalnie wyrokami sądowymi, kiedy ujawniają złodziejom
  i oszustom – prawdę, wieszając na płocie Stoczni Gdańskiej transparent: „Nie ma wolności”.

Dowód: Wyrok Sądu Rejonowego, Gdańsk Południe w Gdańsku, sygn. akt VIII
W 6058/14, z dnia 19 stycznia 2015 r.

 1. Bezkarni pozostają ludzie typu Bronisław Komorowski, pełniący obowiązki Prezydenta RP, który kłamie, że mamy 25 lat Wolności i kryje złodziei, którzy okradli pracowników Stoczni Gdańskiej SA z 55% akcji spółki i społeczeństwo
  z możliwości produkcji w niej statków.

Dowód: Zdjęcie kamienia z napisem i drzewo pod salą BHP Stoczni Gdańskiej SA., z 31 sierpnia 2014.

 1. Ukraińcy z Donbasu mając 3 miliony PLN przejęli część produkcyjną Stoczni Gdańskiej za niecałe 400 milionów PLN. Dzisiaj wiemy jacy to Ukraińcy mieszkają
  i działają w Donbasie, którzy walczą przeciwko Ukraińcom. Koło się zamknęło Moskwa tak działała, że doprowadziła do likwidacji produkcji statków w Stoczni Gdańskiej. W 1988 r., partia PZPR, działająca z inspiracji i na rozkaz Moskwy, sama nie mogła jej zniszczyć. PZPR potrzebowała rąk liderów Solidarności i ludzi
  z Donbasu, aby zlikwidować produkcję w niej statków.

Dowód: Umowa przejęcia Stoczni Gdańsk, październik 2007 r., przez Ukraińców
z Donbasu, gdzie nie mówi się o produkcji statków a tylko o produkcji okrętowej i to tylko przez 4 lata. Ukraińcy w Stoczni Gdańskiej nie zbudowali żadnego statku.

W 1850 r. filozof Frederic Bastiat w opracowaniu „ Prawo” ogłosił: Człowiek, aby mógł istnieć i rozwijać się na Ziemi, musi posiadać naturalne prawa nadane nam przez Stwórcę, są to:

1.Prawo do życia i swobodnego działania dla utrzymania siebie i swojej rodziny.

2.Prawo do swojej własności.

3.W obronie tych praw: w punktach 1 i 2, człowiek ma prawo do użycia siły fizycznej.

Jest to tzw. Prawo do obrony koniecznej, uznane przez wszystkie Kodeksy demokratycznych państw.

 1. W obecnych warunkach jedynym sposobem obrony przed likwidowaniem miejsc pracy i źródeł utrzymania swojej rodziny jest SAMOUWŁASZCZENIE, gdyż inne oddziaływania na władze nie przyniosły poprawy stanu rzeczy ujętych w Aktach Wypowiedzenia Posłuszeństwa.      

Dowód: Akt Wypowiedzenia Posłuszeństwa Prezydentowi i Premierowi wraz
z odpowiedziami.

Samouwłaszczenie polega na przejęciu przez zorganizowaną załogę: według prawa naturalnego przedsiębiorstwa produkcyjnego, PGR-u, fabryki, banku czy przetwórni, jako mienia porzuconego przez państwo następnie praca na własne konto, tak jak to robi właściciel.

SAMOUWŁASZCZENIE jest sposobem zatrzymania działań przez nieprzychylne społeczeństwu władze.

           Bóg pomaga przede wszystkim tym, którzy sami chcą sobie pomóc.  

                                        Odważnym i mądrym Polakom życzę powodzenia.

                                                           Czas najwyższy wesprzeć ludzi uczciwych.

 

Wincenty Koman

 

 

                       Koordynator Ruchu „17sierpnia’80” im. Katarzyny Gdardyjas

 

http://nikander.neon24.pl/post/119583,ruch-17sierpnia-80

Ruch „17sierpnia’80” im. Katarzyny Gardyjas                                                                    Tczew, 25 luty 2015 r.

83-110 Tczew

ul. Tetmajera 5A/5

Polacy!

* 18 maja 2014 r., w sali BHP, w Stoczni Gdańskiej w upadłości, został wznowiony strajk
z sierpnia 1980, przez współwłaścicieli Stoczni Gdańskiej SA w upadłości.

* 18 maja 2014 r., uroczyście został wprowadzony na salę BHP Stoczni Gdańskiej
w upadłości, postulat 22, domagający się wolnych wyborów do Sejmu i Samorządu, który został zatwierdzony przez Komitet Strajkowy a wykreślił go Bogdan Borusewicz
z polecenia Jacka Kuronia.

* 18 maja 2014 r., uroczyście przecięto wpływ kierowniczej roli partii PZPR nad Państwem wspartej sojuszami międzynarodowymi, ustanowionych 30 sierpnia a podpisanych 31 sierpnia 1980 r.

Dlatego spotykamy się 28 lutego 2015, 0 godz. 10.00 w miejscu, gdzie 17 sierpnia 1980, przed bramą Stoczni Gdańskiej został ustawiony krzyż, aby powołać do życia partię: „Ruch „17sierpnia’80” im. Katarzyny Gardyjas, której istnienia nie życzyły sobie w 1980 r., służby specjalne PRL, PZPR i KOR.

Oto stawiane nowo powstałej partii cele w postaci pacta conventa:

Wprowadzenie ustaw i doprowadzenie do przestrzegania obowiązującego prawa:

 1. Nadanie podmiotowości politycznej obywatelom w postaci wolności i niepodległości Polski, poprzez gruntowną zmianę kodeksu wyborczego i praw pokrewnych, zgodnych z duchem 17 sierpnia 1980 r. i 22 postulatem strajku sierpnia’80 w Gdańsku oraz strajków lipca’80 w Lublinie.

W szczególności:

Wprowadzenie obligatoryjności kontraktów wyborczych w wyborach do samorządu, sejmu, senatu i na Urząd Prezydenta z możliwością odwołania za niedotrzymanie warunków kontraktu, (nowe PACTA CONVENTA)

 1. Uzupełnienie Kodeksu Spółek Handlowych o spółkę Właścicielsko-Pracowniczą, w której pracownik po okresie stażu stawałby się, z mocy prawa, współwłaścicielem.

W szczególności:

­Wprowadzenie nowej formy własności umożliwiającej powstawanie udziałów pracowniczych, drogą kapitalizowania na imiennych kontach pracowniczych, przyrostu aktywów przedsiębiorstwa powstających drogą inwestycji odtworzeniowych i z podziału zysku.

­Wprowadzenie nowej formy zarządu wprowadzającej obowiązek uzyskiwania konsensusu pomiędzy interesami właścicieli kapitału założycielskiego i załogą.

 1. Odzyskanie suwerenności Narodowego Banku Polskiego w zakresie emisji pieniądza.

W szczególności:

Doprowadzenie ustawy o NBP do zgodności z Art. 227 Konstytucji RP.

­Oparcie polityki emisyjnej o strategię kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyjnym.

Rozproszenie emisji pieniądza (wprowadzenie do obiegu gospodarczego) poprzez dokapitalizowanie udziałów pracowników i wspólników założycieli w spółkach własności pracowniczej,

­Wyliczony zysk materialny 130 miliardów złotych rocznie.

Pozbawienie nas prawa emisji pieniądza, która uzupełniałaby ubytek siły nabywczej społeczeństwa na skutek inflacji (podatek inflacyjny) oraz wyrównywała niedobór środków płatniczych na wykup wzrostu PKB kosztuje nas około 130 mld zł rocznie od 1998 roku. Złamany jest art. 227 Konstytucji RP w ustawie o NBP.

 1. Wymuszenie na Zarządzie mediów publicznych realizacji prawa społeczeństwa, do rzetelnych informacji (gwarantowanych przez zapisy w Konstytucji, Prawie Prasowym i Ustawie o Radiofonii i Telewizji).
 1. Realizacja postulatów strajku sierpnia’80 w Gdańsku od 1-22 w oparciu o partnerski model zarządzania przedsiębiorstwem, w którym współzarządzanie będzie wbudowane bezpośrednio w organy zarządzające.

W szczególności:

Wykorzystanie dorobku gospodarczo-finansowego naszych przodków.

Rozwiązania będą wzorowane na niemieckim modelu dwuławowej rady nadzorczej (model Montan-Mitbestimmung). Zarządzanie poprzez osiąganie konsensusu pomiędzy ławami pracodawców i pracobiorców.

 1. Dwuławowy organ samorządowy z ławą budżetową i gospodarczą.

W szczególności:

­ Zarządzanie w oparciu o osiągnięcie Konsensusu pomiędzy obiema ławami.

 1. Wprowadzenie do praktyki biznesowej nieznanych u nas umów wspólnie kontrolowanych
  w oparciu o Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 11 – wspólne ustalenia umowne.

 

W szczególności:

Umowy te powinny zastąpić dotychczasowe umowy konsorcjalne i kontraktacyjne, oraz stanowić podstawę powstawania struktur sieciowych (związki gospodarcze o integracji produktowej) w oparciu o umowy ramowe.

Umowy wspólnie kontrolowane pomiędzy rolnikami, przetwórcami i handlem powinny stać się podstawą nowego ustroju rolnego.

­                                                                                                                                Do zobaczenia w Gdańsku!

   Wincenty Koman

                                                                                                                     Koordynator Ruchu „17sierpnia80”

 

 

Aby uczestniczyć w rozprawie 11.02.2015 r. o godzinie 12.00 w sali 101 Sądu Okręgowego w Gdańsku należy pobrać przepustkę z biura sądu gdyż na salę rozpraw może wejść jedynie 100 osób. Przepustki można już pobierać.

 

Proces o wydanie i odszkodowanie 11.02.2015, godz. 12.00, sala 226 Sąd Okręgowy Gdańsk, Nowe Ogrody 32-34. (doc)


Prośba o salę do Prezesa Sądu (doc)

ODPOWIEDŹ

 • PIsmo_Prezesa_Sadu

Prośba do Dyrektora TVG o transmisję rozprawy. (doc)

ODPOWIEDŹ

 • Pismo_dyr_TVG

Ponowienie pisma do Pani Premier (doc)


.2014 

Przemówienie Tadeusza Szczudłowskiego odtworzone 11.11.2014 pod pomnikiem Jana III Sobieskiego połączone z zapowiedzią gazety "Kurier".

Przemówienie tekstowe:

http://www.pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=4327#.VGEnCTSG9yw

Oryginalny zapis dzwiękowy przemówienia Tadeusza Szczudłowskiego z 11.11.1979 r.

http://vimeo.com/79074497

 

 

Wyjątkowa postawy Siostry, która wiarę przyjęła za swoje Credo życiowe.

 

Pilnie potrzeba scalić w jeden plik pdf, ponad 80 skanów pdf z dokumentami akcji do Sądu na 26 listopada.

"Dlaczego elity Solidarności tak właściwie nienawidzą, kto służył i zdradził tamtemu systemowi a przeszedł na stronę Solidarności?"

"Dzisiaj czytam w aktach IPN, Kukliński znał kulisy wprowadzenia stanu wojejnego. Stopień zaagenturyzowania ruchu solidarności. Metody operacyjne rozbijania od wewnątrz całego ruchu solidarnościowego w latach 80-81 a my, nigdy jego o to nie zapytali. To jest wiedza już dzisiaj ulotna, my nie jesteśmy w stanie cofnąć się i tego w jakikolwiek sposób z Kuklińskim przedyskutować i zweryfikować to jest po prostu skanadal. Tak być nie powinno i nie może! Musimy coś z tym zrobić! Staciliśmy za dużo czasu!"

Odpowiedź jest jedna powrót do korzeni czyli do 17 sierpnia 1980. Czy to nie jest okoliczność nam sprzyjająca? W jednakowym czasie taka refleksja? Panie Sławku dobry kierunek i spotkamy się przy 17 sierpnia 1980, nie ma innej możliwości!