Informuję Państwa, że 17 sierpnia 2018 r., jest spotkanie przy Krzyżu o godz. 12.00.

 

Uwaga!

Nowy adres strony dot. Stoczni: www.stoczniagdanska.wincentk.pl

 

 

Szanowna Pani
Małgorzata Paprocka
Dyrektor Biura Prawa i Ustroju
Kancelarii Prezydenta RP
w Warszawie

Dot. BPU.0600.277.2016, pomocy Prezydenta RP w zwrocie akcji Stoczni Gdańskiej SA współwłaścicielom.


Szanowna Pani Dyrektor!

Odpowiadając na pismo Pani Dyrektor kierowane do Janiny Orzeszek, z dnia 9 listopada 2016 r., widzimy, że Pani Dyrektor ma dobre chęci, lecz brakuje Pani Dyrektor, wiedzy i dokumentów, gdyż my albo byliśmy bezpośrednimi świadkami danych zdarzeń, lub też przez wiele lat działalności dotarliśmy do dokumentów źródłowych, stąd prosimy Panią Dyrektor o zorganizowanie spotkania z możliwością dokonania kopi dokumentów i filmów na temat przestrzegania w Polsce Prawa i Ustroju.

Szanowna Pani Dyrektor!

Okres jaki proponujemy do analizy to, czas od grudnia 1970 roku, kiedy Kliszko publicznie wypowiedział się, w imieniu partii PZPR na polecenie Moskwy, że Stocznię należy zaorać - do 1 września 2014 r., kiedy to liderzy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Piotr Duda, Tadeusz Majchrowicz i Ewa Zydorek, czując sie bezkarni, dopuścili się czynów zabronionych, broniąc zdobyczy partii PZPR i jej następców co do zasady.

 

Szanowna Pani
Bernadeta Nowak
Członek Stowarzyszenia "ARKA"
w Gdańsku


Walne jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu i ono musi wreszcie zrobić porządek
w Stowarzyszeniu. Stowarzyszenie straciło dość czasu w działaniu na rzecz przywrócenia wartości akcji Stoczni Gdańskiej, czyli odzyskania majątku Stoczni, jakim są akcje, co bezpośrednio wynika z Pełnomocnictwa jakiego akcjonariusze udzielili "ARCE" w 1999 i 2000 r., Pełnomocnictwo wsparli 1 gr. od akcji oraz celów Statutowych "ARKI"
Wnoszę o ukaranie, przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "ARKA", Bernadety Nowak, Tomasza Hutyry, Jakuba Szweblera, Mieczysława Palucha, Henryka Sobolewskiego, Marii Sokół, karą pozbawienia członkowstwa w Stowarzyszeniu "ARKA", że 8 czerwca 2016 r., sprzeciwili się, aby w tym dniu odbyło się Walne Zebranie Członków w oparciu o Uchwałę Zarządu
z dnia 19 marca i proponowanym Porządkiem Obrad, z dnia 17 czerwca 2016 r., celem rozliczenia i ustanowienia Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016 - 2020.

Basiu, zwracam się z uprzejmą prośbą o kierowanie akcjonariuszy po 1000 zł, a nie po 500 zł, zgodnie z wnioskiem w oparciu, o który Prezes Krzaklewski, wypłacił akcjonariuszom wymienionym w piśmie, zredagowanym na posiedzeniu Ruchu, w dniu 24 lutego 2016 r.,
oraz w wyniku korespondencji do Stowarzyszenia "Cegiełki", od 23 maja 2014 r. i następnej przed i po 24 lutego. Proszę również o przesyłanie po 1 gr. od akcji na wskazane konto w piśmie
z 12.11.2016, które Ci przesłałem 15.11.2016 r., 92 1160 2202 0000 0002 6991 1251.

Witam Państwa!

Szanowna(y) Pani(n)

Rybakowski Kazimierz, Walasek Lidia, Laskowski Henryk, Kwiatkowski Roman, Kurszewski Konrad, Graban Andrzej, Moziewski Ryszard, Michewicz Jan, Grablewska Jadwiga, Szyszka Jan, Szyszka Kazimierz, Grzemkowicz Krystyna, Kwiatkowska Marianna, Paluch Mieczysław, Mika Elżbieta, Sobolewski Henryk.

         Zwracam się do Państwa, w kolejności wpisanej na piśmie do Pana Krzaklewskiego, z dnia 24.02.2016 r., o przekazanie informacji kolejnym współwłaścicielom Stoczni Gdańskiej następujących informacji zawartych w dokumentach:

 1. Wniosek do Pana Krzaklewskiego o wypłatę zapomogi na wsparcie działań w kierunku Ratowania Stoczni Gdańskiej SA.
 2. Pismo do Bernadety Nowak, Skarbnika Stowarzyszenia „ARKA”, z dnia 9.11.2016 r.
 3. Pismo do Państwa z dnia 11 listopada.
 4. Lista osób wpłacających na moje konto bankowe po 1 gr. od akcji, którą przekazał Mieczysław Szymanek a do dzisiaj nie rozliczył się z pieniędzy i druków „KP”.
 5. Podaję nr konta do wpłat po 1 gr. od akcji, na pokrycie kosztów dotacji celowej i debetu uzyskanego w oparciu o tą dotację oraz spłat odsetek i kosztów debetu w Banku Millennium: 92 1160 2202 0000 0002 6991 1251.

Jestem do Państwa dyspozycji jednak koszt przejazdu komunikacją publiczną ok. 200 zł
w jedną stronę a samochodem ok. 300 zł.

Teraz Państwo zadecydujecie co będzie się dalej działo, kierunek jest wyznaczony, dokumenty zebrane, pieniądze wskazane i zabezpieczone.

Koordynator Ruchu „17sierpnia’80” im. Katarzyny Gardyjas

Wincenty Koman

Ruch „17sierpnia’80” im. Katarzyny Gardyjas Nowiny, dnia 11 listopada 2016 r.
siedziba: ul. Doki 1, budynek 131A, 80-863 Gdańsk
adres do korespondencji:
83-110 Tczew, ul. Tetmajera 5A/5

Witam Państwa!
Drodzy Państwo!

W tym szczególnym dniu chciałbym Państwu podziękować za wszelki trud i zaangażowanie poniesione w przywrócenie Stoczni Gdańskiej właścicielom. Wspólnym mianownikiem odzyskania Polski i Stoczni Gdańskiej jest Traktat Wersalski, w którym Stocznia Gdańska przypisana jest Narodowi Polskiemu.
Dzięki wspólnym działaniom od 18 maja 2014 r., 7 marca 2016 udało się zgromadzić 15 kg.
dokumentów i przedstawić w oparciu o nie, tematy przedstawicielom Ministra Sprawiedliwości, aby
powołać:
1. Zespół Prokuratorów i Sędziów, który przywróci Stocznię Gdańską akcjonariuszom
i ludziom, którzy wsparli swoimi pieniędzmi idę ratowania Stoczni Gdańskiej przed nieuczciwymi Ministrami Polskiego Rządu;
2. Zespół do zwołania i przeprowadzenia NWZA Stoczni Gdańskiej SA;
3. Zespół d.s. mediów publicznych;
4. Zespół mającego na celu wykrycie sprawców mordu politycznego na naszych liderach – 15.09.2000 r.;
5. Zespół, dlaczego Sejm, nie uznał partii PZPR, jako organizacji przestępczej;
6. Zespół, który przedstawi do zwolnienia Prokuratorów i Sędziów działających wbrew polskiej racji stanu;
7. Zespół IPN – Solidarność, zakłamana historia współczesna Polski.
Ponadto uzgodniono, że w oparciu o zgromadzone 15 kg. dokumentów „ARKI” i Ruchu „17sierpnia’80” im. Katarzyny Gardyjas, Stowarzyszenie „ARKA” złoży Skargę na działanie Sądów
z wnioskiem o objęcie nadzorem procesów o wydanie akcji i Walne Zgromadzenie Stoczni.

Witam Państwa!

Informujemy Państwa, że efektem działania Ruchu są uruchomione pieniądze zgromadzone na "pomoc dla Stoczni Gdańskiej". Prezes Stowarzyszenia "Solidarni ze Stocznią Gdańską uruchomił pieniądze na wypłacanie zapomóg dla pracowników Stoczni Gdańskiej, występowaliśmy o 1000 zł na osobę. Wypłaty nastąpiły po 500 zł.

Akcjonariuszy i pracowników Stoczni Gdańskiej SA, którzy dotarli do tej informacji, prosimy o przekazywanie wzoru wniosku zainteresowanym osobom, które czują się współwłaścicielami Stoczni Gdańskiej SA.

Wniosek należy złożyć z załącznikiem w Kancelarii Komisji Krajowej Solidarności lub Sali BHP.

Do treści o zapomogę  należy załączyć Zaświadczenie Lekarskie o stanie zdrowia i numer konta oto treść wniosku:

Imię i Nazwisko                                                                                             Miejscowość, data


Adres

Szanowny Pan
Marian Krzaklewski
Prezes Stowarzyszenia "Solidarni ze Stocznią Gdańską"
w Gdańsku


Ja niżej podpisany imienny akcjonariusz Stoczni Gdańskiej /pracownik Stoczni Gdańskiej/ zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie indywidualnej pomocy finansowej z pieniędzy zgromadzonych przez Pańskie Stowarzyszenie na "Pomoc dla Stoczni Gdańskiej".
Prośbę swą motywuję tym, iż podejmujemy działania na rzecz ratowania Stoczni Gdańskiej 
i potrzebuję 1000 złotych /słownie jeden tysiąc złotych/.

Nadmieniam, że stale się leczę na:


Podaję nr konta bankowego:


Podpis

Załączam:

1. Zaświadczenie Lekarskie nr                                          z dnia 

Ruch „17sierpnia’80” im. Katarzyny Gardyjas                                                            Gdańsk, dnia 12 maja 2016 r.
siedziba: ul. Doki 1, budynek 131A, 80-863 Gdańsk
adres do korespondencji:
83-110 Tczew, ul. Tetmajera 5A/5


Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent RP


„Troską Pana Prezydenta Andrzeja Dudy jest prawidłowe funkcjonowanie państwa służącego obywatelom” – Andrzej Okomski, 24 marca 2016 r.

Dotyczy: 1. Przywrócenia Stoczni Gdańskiej SA, imiennym akcjonariuszom Stoczni Gdańskiej
i osobom, które swoimi pieniędzmi wsparły ideę ratowania Stoczni Gdańskiej, przed nieuczciwymi Ministrami Rządu: Januszem Lewandowskim, Leszkiem Balcerowiczem i Andrzejem Olechowskim.
2. Zwołania i przeprowadzenia NWZA Stoczni celem wyboru władz spółki.

Najbliższe Terminy:

1. Strajk 17 sierpnia 2015 r. Miejsce krzyża 17 sierpnia 1980, godz. 11.00

2. 15 września 2015 r., 15 rocznica zabójstwa naszych liderów: kpt. ż.w. Bolesława Hutyry, Mariana Moćko i Andrzeja Bugajskiego.

3. 30 września rozprawa za transparent "Nie ma wolności", godz. 13.00 Sąd Rejonowy sala 24.

4. 5 października 2015, godz. 11.00, sala 101 Sąd Okręgowy rozprawa o wydanie akcji i odszkodowania.

5. 31.12.2015 r., zakończenie upadłości Stoczni Gdańskiej SA.

 

Rozprawa sądowa za transparent "Nie ma wolności", 27 lipiec, godz. 13.15 Sąd Rejonowy Gdańsk Południe sala 24.

https://www.youtube.com/watch?t=114&v=GLlZfN6oNqk

Informacja o Różańcu 3 lipca link: http://www.pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=7011#.Va0T0vlm_IU

Informacje o przedawnieniu w sprawie o akcje, link:

https://youtu.be/5FgkXBDHeZI

 

Posiedzenie Sądu 11 maj 2015 r.

 

 

 

 

Gdańsk, 3 maja 2015 roku, ODJĄĆ 35 LAT!

Dzisiaj z okazji 3-go Maja możemy jawnie dawać wyraz naszym uczuciom narodowym, wspomnijmy jednak taki okres, a w którym to święto było zakazane. W dniu 3 maja 1980 r., Tadeusz Szczudłowski pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku upomniał się o wolną i niepodległą Polskę.

 

Tadeusz Szczudłowski i Dariusz Kobzdej przez cały okres uwięzienia, po tym wygłoszonym przez Tadeusza Szczudłowskiego przemówieniu, zostali trzymani w izolatkach, prowadzili protest głodowy.

Przedstawiamy Państwu przedruk tekstu Przemówienia Tadeusza Szczudłowskiego

 Link do zapisu rozprawy 27.04.2015 r. 


Ruch „17sierpnia’80” im. Katarzyny Gardyjas                              

siedziba: ul. Doki 1, budynek 131 A, 80-863 Gdańsk                                    

adres do korespondencji: 83-110 Tczew, ul. Tetmajera 5A/5, tel. 695 506 315

Konto: Bank Millennium 92 1160 2202 0000 0002 6991 1251

           Gdańsk, dnia 19.03.2015 r.

 

     Wezwanie do Samouwłaszczenia Narodu Polskiego na Stoczni Gdańskiej SA.

Wezwanie opieramy na art. 4 Konstytucji, który mówi: „Władza zwierzchnia
w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.” Z uwagi na fakt, że Prezydent, Premier Marszałek Senatu nie reprezentują woli Narodu a oszukują i kryją złodziei przystępujemy do działań, które gwarantuje nam Konstytucja: SAMOUWŁASZCZENIE Narodu Polskiego na Stoczni Gdańskiej SA, jako sposób obrony przed: oszustwem, złodziejstwem, sabotażem, zleceniami zabójstw wydanymi przez władze państwowe, co spowodowało: bezrobocie, nędzę i brak kapitału, dla załóg: PGR-ów, fabryk, stoczni, telewizji, kopali, elektrowni i strategicznych przedsiębiorstw, które przez wrogie przejęcie pozbawiono praw właścicielskich polskiego społeczeństwa. Złodziejstwa względem Polaków, dokonali ministrowie rządów działających w imieniu międzynarodowych interesów, od 31 sierpnia 1980 r., a nie polskich interesów.

W tej chwili jedyną drogą prawną powrotu Stoczni Gdańskiej w upadłości do właścicieli jest zorganizowanie i przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stoczni Gdańskiej, który wyłoni Zarząd i Radę Nadzorczą, którego celem będzie uwłaszczenie, ludzi uczciwych, właścicieli Stoczni Gdańskiej SA.

Wincenty Lutosławski w swojej książce z 1926 r., „Jak Rośnie Dobrobyt?” dokonuje rozróżnienia klasowego, wskazując na klasową różnicę, „to jest różnica między złodziejami
a uczciwymi ludźmi. Do klasy złodziei może należeć robotnik i fabrykant, chłop i szlachcic, biedny i bogaty. Złodziej zawsze chce bez pracy dostać to, co mu się nie należy, gwałtem lub podstępem.”

Podstawą współczesnych dziejów Polski i walki klas, które wskazał Wincenty Lutosławski są następujące fakty:

 1. W 1976 r., do Konstytucji chciano dokonać wpisu, że partia Polska Zjednoczona Partia Robotnicza jest „kierownicą” w państwie. Opór społeczny, przeciwko tak brzmiącemu zapisowi w 1976 r., spowodował, że do Konstytucji wpisano: „Przewodnią siłą społeczeństwa w budowie socjalizmu jest Polska Zjednoczona Partia Robotnicza”. Wpisanie partii PZPR jako „przewodnia siła” stało się podstawą protestów społecznych, gdzie zgłaszano kolizyjność takiego uregulowania prawnego z dwoma zasadami: suwerenności ludu pracującego miast i wsi oraz zasadą równości obywateli wobec prawa. Podjęta próba dokonania wpisu o kierowniczej roli partii PZPR spowodował uaktywnienie sprzeciwu społecznego.

Dowód: Książka „Ruch Wolnych Demokratów 1975-1980, wybór dokumentów, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2003, str. 89-92.

 1. 17 sierpnia 1980 r., Międzyzakładowy Komitet Strajkowy ustanowił 22 postulaty, które dawały podstawę do uzyskania Wolności i Niepodległości Polski. Borusewicz na rozkaz Jacka Kuronia wykreślił samowolnie 22 postulat o wolnych wyborach do Sejmu i Rad Narodowych. Zostało 21 postulatów, nawet pierwszy postulat nie został zrealizowany do dzisiaj, nie doczekaliśmy się Wolnych Związków Zawodowych, niezależnych od partii politycznych i pracodawców. Mamy Niezależne Samorządne Związki Zawodowe, zależne od partii politycznych i pracodawców. Solidarność nawet nie uratowała swojej kolebki, Stoczni Gdańskiej przed likwidacją produkcji w niej statków i wyburzeniem historycznych budynków i urządzeń technicznych.

Dowód: Relacje ze strajku sierpniowego w 1980 r., Tadeusza Szczudłowskiego z „Teki Gdańskie”, Wydawnictwo Stowarzyszenie „Civitas Chrystiana”, Gdańsk 2000.

Film Lesie Woodheda „Strajk. Narodziny Solidarności” 1982.

Lista 21 postulatów.

Porozumienie Gdańskie z 30 sierpnia podpisane 31 sierpnia 1980 r.

 1. Dzięki zgodzie Gwiazdy, Borusewicza i Wałęsy 30 sierpnia 1980 r., na zniewolenie Narodu Polskiego przez wpis do Porozumień Gdańskich, kierowniczej roli partii PZPR i sojuszy międzynarodowych, od tego czasu nie liczy się już Polski interes
  i idea Wolności i Niepodległości Polski, tylko, interes partii PZPR i sojuszy międzynarodowych. Przypomnę Polacy w 1976 r., do Konstytucji nie pozwolili wpisać kierowniczej roli partii PZPR, co było niemożliwe w 1976 stało się możliwe 31 sierpnia 1980 i ten dzień obchodzi się jako powstanie Związku Zawodowego „Solidarność”. Dzisiaj co do zasady, partia Platforma Obywatelska, pełni rolę kierownicy w państwie wsparta sojuszami międzynarodowymi przeciwko społeczności polskiej.
 2. Społeczeństwo polskie przeciwstawiło się rządowi poprzez zorganizowanie
  i przeprowadzenie zbiórek pieniężnych na ratowanie Stoczni, w zmowie
  z ponadnarodowymi decydentami finansowymi, odnośnie jego decyzji o upadłości Stoczni Gdańskiej i sprzedaży, czytaj przejęcia jej majątku przez kolesiów partyjnych za 0 złotych a Skarb Państwa dopłacił 760 milionów złotych i ciągle dopłaca, aby zniszczyć w niej produkcję statków. W oparciu o przeprowadzenie zbiórek pieniężnych na ratowanie Stoczni, które dały możliwość zorganizowania konsorcjum bankowego grupy banków G-12, które chciało wyłożyć na Stocznię Gdańską 160 milionów USD.

Dowód: Decyzja Emila Wąsacza Ministra Skarbu Państwa z dnia 03.06.1998 r.

List Intencyjny i Porozumienie z dnia 28 lipca 1998 r.

Pismo MSP Wąsacza do Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego z dnia 08.09.1998 r., gdzie zapisano: „Zwrócono uwagę, że upływ czasu jeżeli miałby miejsce w przypadku zwarcia układu działa na niekorzyść Stoczni, natomiast opcję sprzedaży uznano za szybszą i mogącą przyczynić do stworzenia największego w Europie holdingu stoczniowego.” Oraz zapis w umowie Akcjonariuszy Stoczni Gdańsk z października 2007 r., pomiędzy ARP a ISD w „§ 4 punkt 1 ISD zobowiązuje się: d) zapewnić kontynuowanie w Stoczni Gdańsk produkcji stoczniowej.”, jedynie 4 lata i to produkcji stoczniowej a nie statków. Zatem widać jednoznacznie, że decydentom zależało na likwidacji produkcji statków w Stoczni Gdańskiej SA a kłamali pisząc o stworzeniu największego holdingu stoczniowego w Europie. Ministerstwo Finansów, za szefa Leszka Balcerowicza, sprzeciwiło się układowi z wierzycielami. Leszka Balcerowicza poznajemy w filmie „Oszołom”, 2005 r., jako osobę odpowiedzialną za aferę FOZZ.

Dowód: Skrót filmu „Oszołom”.

 1. Krzaklewski, jako Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w imieniu NSZZ „Solidarność” zbierał pieniądze na pomoc Stoczni Gdańskiej, 23 maja 2014 r., zadeklarował wsparcie akcjonariuszy Stoczni Gdańskiej, których reprezentuje ­ Ruchu „17sierpnia’80”, pieniędzmi, będącymi w dyspozycji: Stowarzyszenia „Solidarni ze Stocznią Gdańską”, do dnia dzisiejszego nie wywiązał się
  z danego słowa.

Dowód: Pismo Ruchu „17sierpnia’80” do Krzaklewskiego z 23 maja 2014 r.

Świadkowie zdarzenia: Stefania Jendrzejewska, Elżbieta Tomkowska, Mieczysław Kloskowski.

 1. Działanie ministrów przeciwko społeczeństwu polskiemu, które chciało mieć Stocznię Gdańską produkującą statki zobrazowane jest w następujących dowodach:

Dowód: Akt Notarialny Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 26.08.2000 r.

Protokół Walnego Zebrania Stowarzyszenia „ARKA” 13.09.2000 r.

Akt Notarialny Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 16.09.2000 r.

Wypowiedź Dyrektora Wydziału Geodezji w Gdańsku na temat miejsca Walnego Zgromadzenia Stoczni z filmu: „Kapitanowie nie umierają”.

 1. Ludzi uczciwych, właścicieli Stoczni Gdańskiej, których skrzywdzili oszuści
  i złodzieje, każe się oficjalnie wyrokami sądowymi, kiedy ujawniają złodziejom
  i oszustom – prawdę, wieszając na płocie Stoczni Gdańskiej transparent: „Nie ma wolności”.

Dowód: Wyrok Sądu Rejonowego, Gdańsk Południe w Gdańsku, sygn. akt VIII
W 6058/14, z dnia 19 stycznia 2015 r.

 1. Bezkarni pozostają ludzie typu Bronisław Komorowski, pełniący obowiązki Prezydenta RP, który kłamie, że mamy 25 lat Wolności i kryje złodziei, którzy okradli pracowników Stoczni Gdańskiej SA z 55% akcji spółki i społeczeństwo
  z możliwości produkcji w niej statków.

Dowód: Zdjęcie kamienia z napisem i drzewo pod salą BHP Stoczni Gdańskiej SA., z 31 sierpnia 2014.

 1. Ukraińcy z Donbasu mając 3 miliony PLN przejęli część produkcyjną Stoczni Gdańskiej za niecałe 400 milionów PLN. Dzisiaj wiemy jacy to Ukraińcy mieszkają
  i działają w Donbasie, którzy walczą przeciwko Ukraińcom. Koło się zamknęło Moskwa tak działała, że doprowadziła do likwidacji produkcji statków w Stoczni Gdańskiej. W 1988 r., partia PZPR, działająca z inspiracji i na rozkaz Moskwy, sama nie mogła jej zniszczyć. PZPR potrzebowała rąk liderów Solidarności i ludzi
  z Donbasu, aby zlikwidować produkcję w niej statków.

Dowód: Umowa przejęcia Stoczni Gdańsk, październik 2007 r., przez Ukraińców
z Donbasu, gdzie nie mówi się o produkcji statków a tylko o produkcji okrętowej i to tylko przez 4 lata. Ukraińcy w Stoczni Gdańskiej nie zbudowali żadnego statku.

W 1850 r. filozof Frederic Bastiat w opracowaniu „ Prawo” ogłosił: Człowiek, aby mógł istnieć i rozwijać się na Ziemi, musi posiadać naturalne prawa nadane nam przez Stwórcę, są to:

1.Prawo do życia i swobodnego działania dla utrzymania siebie i swojej rodziny.

2.Prawo do swojej własności.

3.W obronie tych praw: w punktach 1 i 2, człowiek ma prawo do użycia siły fizycznej.

Jest to tzw. Prawo do obrony koniecznej, uznane przez wszystkie Kodeksy demokratycznych państw.

 1. W obecnych warunkach jedynym sposobem obrony przed likwidowaniem miejsc pracy i źródeł utrzymania swojej rodziny jest SAMOUWŁASZCZENIE, gdyż inne oddziaływania na władze nie przyniosły poprawy stanu rzeczy ujętych w Aktach Wypowiedzenia Posłuszeństwa.      

Dowód: Akt Wypowiedzenia Posłuszeństwa Prezydentowi i Premierowi wraz
z odpowiedziami.

Samouwłaszczenie polega na przejęciu przez zorganizowaną załogę: według prawa naturalnego przedsiębiorstwa produkcyjnego, PGR-u, fabryki, banku czy przetwórni, jako mienia porzuconego przez państwo następnie praca na własne konto, tak jak to robi właściciel.

SAMOUWŁASZCZENIE jest sposobem zatrzymania działań przez nieprzychylne społeczeństwu władze.

           Bóg pomaga przede wszystkim tym, którzy sami chcą sobie pomóc.  

                                        Odważnym i mądrym Polakom życzę powodzenia.

                                                           Czas najwyższy wesprzeć ludzi uczciwych.

 

Wincenty Koman

 

 

                       Koordynator Ruchu „17sierpnia’80” im. Katarzyny Gdardyjas

 

http://nikander.neon24.pl/post/119583,ruch-17sierpnia-80

Ruch „17sierpnia’80” im. Katarzyny Gardyjas                                                                    Tczew, 25 luty 2015 r.

83-110 Tczew

ul. Tetmajera 5A/5

Polacy!

* 18 maja 2014 r., w sali BHP, w Stoczni Gdańskiej w upadłości, został wznowiony strajk
z sierpnia 1980, przez współwłaścicieli Stoczni Gdańskiej SA w upadłości.

* 18 maja 2014 r., uroczyście został wprowadzony na salę BHP Stoczni Gdańskiej
w upadłości, postulat 22, domagający się wolnych wyborów do Sejmu i Samorządu, który został zatwierdzony przez Komitet Strajkowy a wykreślił go Bogdan Borusewicz
z polecenia Jacka Kuronia.

* 18 maja 2014 r., uroczyście przecięto wpływ kierowniczej roli partii PZPR nad Państwem wspartej sojuszami międzynarodowymi, ustanowionych 30 sierpnia a podpisanych 31 sierpnia 1980 r.

Dlatego spotykamy się 28 lutego 2015, 0 godz. 10.00 w miejscu, gdzie 17 sierpnia 1980, przed bramą Stoczni Gdańskiej został ustawiony krzyż, aby powołać do życia partię: „Ruch „17sierpnia’80” im. Katarzyny Gardyjas, której istnienia nie życzyły sobie w 1980 r., służby specjalne PRL, PZPR i KOR.

Oto stawiane nowo powstałej partii cele w postaci pacta conventa:

Wprowadzenie ustaw i doprowadzenie do przestrzegania obowiązującego prawa:

 1. Nadanie podmiotowości politycznej obywatelom w postaci wolności i niepodległości Polski, poprzez gruntowną zmianę kodeksu wyborczego i praw pokrewnych, zgodnych z duchem 17 sierpnia 1980 r. i 22 postulatem strajku sierpnia’80 w Gdańsku oraz strajków lipca’80 w Lublinie.

W szczególności:

Wprowadzenie obligatoryjności kontraktów wyborczych w wyborach do samorządu, sejmu, senatu i na Urząd Prezydenta z możliwością odwołania za niedotrzymanie warunków kontraktu, (nowe PACTA CONVENTA)

 1. Uzupełnienie Kodeksu Spółek Handlowych o spółkę Właścicielsko-Pracowniczą, w której pracownik po okresie stażu stawałby się, z mocy prawa, współwłaścicielem.

W szczególności:

­Wprowadzenie nowej formy własności umożliwiającej powstawanie udziałów pracowniczych, drogą kapitalizowania na imiennych kontach pracowniczych, przyrostu aktywów przedsiębiorstwa powstających drogą inwestycji odtworzeniowych i z podziału zysku.

­Wprowadzenie nowej formy zarządu wprowadzającej obowiązek uzyskiwania konsensusu pomiędzy interesami właścicieli kapitału założycielskiego i załogą.

 1. Odzyskanie suwerenności Narodowego Banku Polskiego w zakresie emisji pieniądza.

W szczególności:

Doprowadzenie ustawy o NBP do zgodności z Art. 227 Konstytucji RP.

­Oparcie polityki emisyjnej o strategię kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyjnym.

Rozproszenie emisji pieniądza (wprowadzenie do obiegu gospodarczego) poprzez dokapitalizowanie udziałów pracowników i wspólników założycieli w spółkach własności pracowniczej,

­Wyliczony zysk materialny 130 miliardów złotych rocznie.

Pozbawienie nas prawa emisji pieniądza, która uzupełniałaby ubytek siły nabywczej społeczeństwa na skutek inflacji (podatek inflacyjny) oraz wyrównywała niedobór środków płatniczych na wykup wzrostu PKB kosztuje nas około 130 mld zł rocznie od 1998 roku. Złamany jest art. 227 Konstytucji RP w ustawie o NBP.

 1. Wymuszenie na Zarządzie mediów publicznych realizacji prawa społeczeństwa, do rzetelnych informacji (gwarantowanych przez zapisy w Konstytucji, Prawie Prasowym i Ustawie o Radiofonii i Telewizji).
 1. Realizacja postulatów strajku sierpnia’80 w Gdańsku od 1-22 w oparciu o partnerski model zarządzania przedsiębiorstwem, w którym współzarządzanie będzie wbudowane bezpośrednio w organy zarządzające.

W szczególności:

Wykorzystanie dorobku gospodarczo-finansowego naszych przodków.

Rozwiązania będą wzorowane na niemieckim modelu dwuławowej rady nadzorczej (model Montan-Mitbestimmung). Zarządzanie poprzez osiąganie konsensusu pomiędzy ławami pracodawców i pracobiorców.

 1. Dwuławowy organ samorządowy z ławą budżetową i gospodarczą.

W szczególności:

­ Zarządzanie w oparciu o osiągnięcie Konsensusu pomiędzy obiema ławami.

 1. Wprowadzenie do praktyki biznesowej nieznanych u nas umów wspólnie kontrolowanych
  w oparciu o Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 11 – wspólne ustalenia umowne.

 

W szczególności:

Umowy te powinny zastąpić dotychczasowe umowy konsorcjalne i kontraktacyjne, oraz stanowić podstawę powstawania struktur sieciowych (związki gospodarcze o integracji produktowej) w oparciu o umowy ramowe.

Umowy wspólnie kontrolowane pomiędzy rolnikami, przetwórcami i handlem powinny stać się podstawą nowego ustroju rolnego.

­                                                                                                                                Do zobaczenia w Gdańsku!

   Wincenty Koman

                                                                                                                     Koordynator Ruchu „17sierpnia80”

 

 

Aby uczestniczyć w rozprawie 11.02.2015 r. o godzinie 12.00 w sali 101 Sądu Okręgowego w Gdańsku należy pobrać przepustkę z biura sądu gdyż na salę rozpraw może wejść jedynie 100 osób. Przepustki można już pobierać.

 

Proces o wydanie i odszkodowanie 11.02.2015, godz. 12.00, sala 226 Sąd Okręgowy Gdańsk, Nowe Ogrody 32-34. (doc)


Prośba o salę do Prezesa Sądu (doc)

ODPOWIEDŹ

 • PIsmo_Prezesa_Sadu

Prośba do Dyrektora TVG o transmisję rozprawy. (doc)

ODPOWIEDŹ

 • Pismo_dyr_TVG

Ponowienie pisma do Pani Premier (doc)


.2014